Deze website wordt https://www.mamabolingo.be uitgegeven door a.s.b.l. mama bolingo met maatschappelijke zetel te zonstraat 26 – 2140 Borgerhout.

  • BTW nummer: BE 833 314 429

De directeur van de publicatie van deze site is de a.s.b.l. mama bolingo.

Het administratief en technisch beheer wordt toevertrouwd aan …

De site wordt gehost door … waarvan de statutaire zetel zich bevindt …

Toegang tot de site

De gebruiker van deze site erkent over de competentie en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site. Er zij aan herinnerd dat het frauduleus toegang krijgen tot of blijven in een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten zijn waarop strafrechtelijke sancties staan.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De https://www.mamabolingo.be site vormt zowel een creatie beschermd door het auteursrecht als een databank waarop Mama bolingo VZW het auteursrecht en de rechten als producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuur en andere exploitatie, wijziging van het geheel of een deel van deze site in welke vorm en met welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Notre Atelier VZW. De inhoud van de databank wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent machtigt om elke opvraging en/of hergebruik van deze inhoud geheel of gedeeltelijk te verbieden. Elke schending van deze rechten kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

Waarschuwing over de informatie op de site

Ons Atelier VZW besteedt de grootste zorg aan de creatie en actualisering van de site. Onze Atelier VZW uitgever van deze site, streeft ernaar om zo goed mogelijk te zorgen voor de juistheid en actualisering van de informatie die op de site wordt gepubliceerd op het moment van hun online publicatie. Het garandeert echter op geen enkele manier de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de op de site gepubliceerde informatie en documenten te wijzigen of te corrigeren.

Mama bolingo VZW wijst immers alle verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid, omissie of wijziging van de informatie die op deze site beschikbaar is, in het bijzonder in geval van wijzigingen in administratieve en wettelijke bepalingen, alsook voor elke schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak door een derde, in het bijzonder wanneer dit zou kunnen leiden tot een wijziging van de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld. In dit verband kan de verantwoordelijkheid van Notre Atelier VZW niet worden ingeroepen met betrekking tot de inhoud van deze pagina's en het gebruik dat door de gebruiker zou kunnen worden gemaakt, namelijk voor enige schade, direct of indirect veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de site door wie dan ook of door de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen. Bovendien kan Mama bolingo VZW op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de interpretatie en/of het gebruik van de informatie die op deze site beschikbaar is.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks die toegang geven tot sites die niet door Mama bolingo VZW worden gepubliceerd. Bijgevolg kan Mama bolingo niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites waartoe de gebruiker toegang zou hebben. Mama bolingo VZW is niet verantwoordelijk voor de volledige naleving van de normen van openbare orde en moraal enerzijds, noch voor hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens of het gebruik dat ervan zou worden gemaakt anderzijds.

Door toegang te krijgen tot een andere site, via een hypertekstlink, aanvaardt de gebruiker dat deze toegang op eigen risico is. Bijgevolg kan elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot een andere site waarnaar wordt gelinkt door een hyperlink, niet onder de verantwoordelijkheid van Mama bolingo VZW vallen. Ten slotte moet het maken van hyperlinks naar onze site het onderwerp zijn van voorafgaande toestemming van de uitgever.

Wijziging van deze kennisgeving en toepasselijk recht

Het toepasselijke recht is het Belgisch recht. Mama bolingo behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.